Privacystatement

 

Onze praktijk verwerkt persoonsgegevens en medische gegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens en medische gegevens. Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze termen bedoelen:

 

Persoonsgegevens: gegevens die, direct of indirect, iets over u zeggen, bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw e-mailadres.

Medische gegevens: informatie die, direct of indirect, betrekking heeft op de gezondheid of lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van een patiënt en gegevens die omtrent een patiënt in het dossier van een arts zijn genoteerd.

Verwerken: het verzamelen, opslaan en verwijderen van persoonsgegevens en medische gegevens uit onze systemen.

 

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en medische gegevens ?

Van medewerkers en van patiënten die momenteel, of in het verleden, door ons behandeld zijn.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens en medische gegevens?

Medewerkers van onze praktijk verwerken uw persoonlijke- en medische gegevens. Daarnaast verwerkt onze partner in facturatie, Infomedics B.V., uw persoonsgegevens. Zie hiervoor ook paragraaf 8 van deze verklaring.

 

3. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

- Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u patiënt bij ons wilt worden hebben wij persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld uw telefoonnummer en e-mailadres om u te kunnen informeren bij eventuele wachtlijsten.

- Om de relatie met u te onderhouden

Als u patiënt van ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens en e-mailadres bijvoorbeeld om contact te onderhouden.

- Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over ontwikkelingen in onze praktijk die mogelijk interessant voor u zijn of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Denkt u hierbij aan onze nieuwsbrief.

- Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld voor het voeren van administratie, patiëntendossier en de bijbehorende bewaarplicht hiervan.

- Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar voor statistische doeleinden worden gebruikt.

- Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt onze praktijk alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

 

4. Met welk doel verwerken wij medische gegevens?

Wij verwerken medische gegevens voor de volgende doeleinde:

- Om de behandeling doelgericht en doelmatig te laten verlopen

Wij verzamelen en registreren medische gegevens naar aanleiding van uw hulpvraag, medische achtergrond, onderzoek en verloop van de behandeling in uw patiëntendossier. Een en ander ook volgens de wet inzake geneeskundige behandelovereenkomst

- Om onze kwaliteit van handelen te verbeteren

Wij verzamelen medische gegevens om middels intercollegiale intervisie en evaluatie onze kwaliteit van handelen te verbeteren.

- Om verantwoording af te leggen naar patiënten en/of hun vertegenwoordigers en IGJ

Wij verzamelen medische gegevens waardoor ons handelen transparant en inzichtelijk wordt, om aan te tonen waarom wij behandeld hebben en om het resultaat van de behandeling weer te geven.

 

5. Doorgifte aan derden

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens en medische gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld naar de verwijzer of naar specialisten aan wie wij patiënten doorverwijzen. 

 

6. Bewaartermijn

De persoonsgegevens en medische gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De bewaartermijn voor de administratieve persoonsgegevens bedraagt op dit moment 7 jaar. De wettelijke bewaartermijn voor de medische gegevens bedraagt op dit moment 20 jaar.

 

7. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering bij ons indienen. Wettelijke bepalingen kunnen ertoe leiden dat bepaalde medische gegevens niet verwijderd mogen worden. In dat geval blijven alleen uw gegevens met betrekking tot uw geboortedatum en uw geslacht bewaard

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

 

8. Hoe worden uw persoonsgegevens en medische gegevens bij ons beschermd?

- Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend (ook beroepsmatig) waarbij zij verklaren uw persoonsgegevens of medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming met anderen te delen.

- Alle partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens of medische gegevens verwerken hebben  aan ons een verklaring verschaft waaruit blijkt dat verwerking wordt uitgevoerd volgens de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Een zogenaamde verwerkerverklaring.

- Alle verzamelde persoonsgegevens en medische gegevens worden bij ons digitaal opgeslagen. Middels antivirussoftware en firewalls worden opgeslagen gegevens beschermd tegen mogelijke digitale criminaliteit.

- Middels zorgvuldig toegekende rechten hebben onze medewerkers alleen toegang in onze systemen tot gegevens die noodzakelijk zijn voor hun functioneren. Zij kunnen alleen door gebruik van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot de gegevens waarvan zij rechten hebben om in te zien en te verwerken.

- Voor het digitaal verzenden van persoonsgegevens en medische gegevens maken wij gebruik van een beveiligd e-mailprogramma, te weten: zorgmail.

    

9. Wat gebeurt er met verzamelde data van onze toezichtcamera’s?

Met onze toezichtcamera’s willen wij waken over uw en onze eigendommen en veiligheid. Verzamelde data (camerabeelden) worden niet langer dan 7 dagen bewaard. Daarna worden ze automatisch uit onze dataopslag verwijderd.

 

10. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en medische gegevens?

Neemt u dan even contact op. Onze praktijkhouder beantwoordt uw vragen graag.

Buiten onze praktijkuren zijn wij telefonisch alleen voor spoedeisende gevallen bereikbaar via een semafoon.

Een afspraak maken voor een eerste of een vervolgbehandeling kunt u telefonisch doen. Hiervoor belt u maandag t/m donderdag tussen 09.00 - 13.00 uur of tussen 14.00 - 15.30 uur met telefoonnummer 030 - 2672215. Buiten deze tijden kunt u inspreken op het antwoordapparaat.

In overleg met u bereiken we het beste eindresultaat. We zetten onze ervaring, kennis en capaciteiten in voor een optimale zorg om zo op lange termijn gezond peri-implantair weefsel te behouden.

“Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen de mogelijkheden van een implantaat. Voor- en nazorg zijn misschien nog wel belangrijker dan het plaatsen van het implantaat zelf.“

drs. Lotte Pull ter Gunne, implantoloog

Afspraak maken of
meer informatie:

T 030 - 2672215

implantologie@paropraktijk.nl

Bezoekadres:
Livingstonelaan 466
3526 JB UTRECHT

Routebeschrijving

Blijf op de hoogte:

Facebook
Linkedin
 

© 2000 implantologie•utrecht  •  Algemene voorwaarden  •  Disclaimer  •  Privacyverklaring

© 2015 - 2024 Implantologie Utrecht |  /  realisatie: Arjen IJff & De Goudse Wolf